•  
  Testotheek
 

 


GEBRUIKSVOORWAARDEN REGISTRATIE TESTOTHEEK


Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van testOtheek – als onderdeel van De Testotheek V.O.F., KvK nr. 60409835 en gevestigd te Alphen aan de Rijn (hierna tezamen aangeduid als: "testOtheek ").

1) Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals vragen, antwoorden, reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op alle aan de testOtheek toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.testotheek.nl.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van testOtheek. Door gebruik te maken van de website van testOtheek, onder meer toegankelijk via testotheek.nl en testOtheek domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van testOtheek gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. testOtheek heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van testOtheek voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) testOtheek account

 1. Voordat je kunt gebruik kunt maken van testOtheek, dien je een account aan te maken, waarbij je minimaal een geldig e-mailadres op dient te geven, een wachtwoord en je voor- en achternaam. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van jeaccount. testOtheek kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt;
 2. Indien je aanvullende informatie verstrekt sta je er jegens testOtheek voor in dat de informatie die je aan testOtheek verstrekt compleet, naar waarheid enjuist is. Raadpleeg hier ons Privacy Statement;
 3. testOtheek heeft te allen tijde het recht jouw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van testOtheek in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van testOtheek een andere reden bestaat;
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot testOtheek met behulp van jouw account. Jebent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

3) Gebruik van de website

 1. Je staat er jegens testOtheek voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens testOtheek voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website;
 2. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van testOtheek niet:
  1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. inbreuk maken op rechten van testOtheek of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  3. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
  4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermings-maatregelen van de Website en/of de computersystemen van testOtheek te omzeilen;
  5. een commercieel karakter hebben, tenzij testOtheek hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  6. of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens testOtheek en/of een derde.
 3. Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we je rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen;
  1. Wees correct.
  2. Probeer iets nieuws toe te voegen.
  3. Geef argumenten voor uw mening.
  4. Schrijf in goed Nederlands.
  5. Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).

  testOtheek behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg vragen, antwoorden, verzoeken en reacties te schrappen of deze te weigeren. testOtheek sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste content uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart testOtheek en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste content.

4) Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan testOtheek niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

testOtheek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De inhoud, vragen en antwoorden op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of testOtheek. testOtheek kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende content. testOtheek kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. testOtheek garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. testOtheek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op alle aan de testOtheek toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot www.testotheek.nl .

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. testOtheek is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

5) Copyright

testOtheek behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor vragen, antwoorden, tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik, zolang er geen sprake is van commerciële uitbating. In geval van gebruik op Internet, betekent bronvermelding vermelding van de auteur van het betreffende materiaal (vragen, antwoorden, tekst, muziek – en beeldmateriaal) en het plaatsen van een link naar: www.testotheek.nl.

6) Intellectuele eigendomsrechten

 1. Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van testOtheek, licentiegevers en/of gebruikers van testOtheek en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien;
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent testOtheek je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij testOtheek of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van testOtheek substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven;
 4. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van testOtheek of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.b tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van testOtheek op haar computersystemen;
 5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen;

7) Licentie en privacy

 1. Door plaatsing van enige content op onze sites geef je testOtheek en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook;
 2. De Privacy Statement van testOtheek is van toepassing op ieder gebruik van testOtheek websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

8) Overige bepalingen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Onverminderd eventueel voor testOtheek bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en testOtheek voor het gebruik van de Website te bewaren, is testOtheek niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gouda.